Algemene voorwaarden

Deel 1: Algemeen

Artikel 1. Ondernemer

 1. De ondernemer is Marlies de Wolf, eigenaar van LaLoba.nl
 2. LaLoba.nl is de hoofdonderneming, gevestigd en kantoorhoudend te Giraffeweide 8, 3437 EA Nieuwegein, hierna te noemen LaLoba.nl.

Artikel 2. Vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te lezen op de website van LaLoba.nl en worden op verzoek kosteloos door Ondernemer verstrekt. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Deel 2: Algemene voorwaarden voor de levering van diensten

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door LaLoba.nl aangeboden diensten.
Overeenkomst: iedere door LaLoba.nl met de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst die betrekking heeft op de door LaLoba.nl aangeboden diensten.
Dienst: het verlenen van lichaamsgerichte coaching of het verzorgen van trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en dergelijke.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen LaLoba.nl en de Opdrachtgever, waarbij LaLoba.nl diensten van welke aard dan ook aan de Opdrachtgever levert, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk in de betreffende offerte of overeenkomst is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LaLoba.nl en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. Door betaling accepteert Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, welke op de website LaLoba.nl vrijelijk toegankelijk zijn.

Artikel 3. Behandelingen, diensten, offertes en overeenkomsten

 1. Alle telefonisch, persoonlijk of via de mail geboekte individuele behandelingen zijn niet vrijblijvend. Bij eventuele verhindering dient dit uiterlijk 24 uur tevoren doorgegeven te zijn aan ondernemer.
 2. Alle offertes van LaLoba.nl zijn vrijblijvend. Gedurende 10 dagen na verzending van een offerte kan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen geven dat hij instemt met het daarin gestelde. In dat geval komt een Overeenkomst tussen LaLoba.nl en Opdrachtgever conform het bepaalde in de offerte pas tot stand door een schriftelijke bevestiging van LaLoba.nl.
 3. In offertes van LaLoba.nl opgenomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LaLoba.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, het recht de samenstelling van haar vertegenwoordigers in de projectteams te wijzigen en het recht (deel)taken door overige medewerkers van LaLoba.nl te laten verrichten.
 2. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst verschaft de Opdrachtgever aan LaLoba.nl toegang tot de ruimten, apparatuur en installaties waarop de overeenkomst betrekking heeft. LaLoba.nl verplicht zich alsdan de eventueel geldende beveiligings- en/of geheimhoudingsvoorschriften in acht te nemen.
 3. LaLoba.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LaLoba.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Ingeval medewerkers van LaLoba.nl ten kantore van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal de Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc., zorgdragen. De Opdrachtgever zal LaLoba.nl vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van LaLoba.nl daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 5. Contractduur; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Ondernemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de levering van een overeengekomen dienst, namelijk het verlenen van een (lichaamsgerichte) coachingssessie of het verzorgen van trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en dergelijke.
 2. Een omschrijving van deze dienst staat op de website of in de aanbieding en is limitatief tot het verlenen van (ondersteunende) diensten die in direct verband staan met de overeenkomst.
 3. Dienstverlening door Ondernemer richt zich uitdrukkelijk alleen tot Opdrachtgever van Ondernemer en niet tot bij Opdrachtgever betrokken derden. Ondernemer staat niet in voor het bereiken van door Opdrachtgever beoogd resultaat.
 4. Ondernemer heeft een inspanning- maar geen leveringsverplichting ten aanzien van specifieke voorkeuren van Opdrachtgever.
 5. Ondernemer zal de overeenkomst zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst inclusief prijs overgaan. Indien ten tijde van het leveren van de dienst, de overeenkomst wordt uitgebreid met additionele uren dient Opdrachtgever deze ter plekke te voldoen.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten dienst.
 9. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van dat wat hij ten opzichte van Ondernemer gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ondernemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Een vaste prijs voor de gesloten overeenkomst geldt voor drie maanden. Prijswijzigingen binnen drie maanden vinden niet plaats, tenzij er gronden zijn die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Zowel LaLoba.nl als Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt LaLoba.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door LaLoba.nl aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van LaLoba.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Indien LaLoba.nl producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
 4. Kennis en ervaring bij LaLoba.nl aanwezig bij de aanvang van de werkzaamheden blijven eigendom van LaLoba.nl; zij brengt deze in bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten.
 5. LaLoba.nl behoudt tevens het recht toegenomen kennis en gegevens, door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen buiten het gebied van de Overeenkomst, voor zichzelf en voor en door derden en voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Het is verboden om tijdens behandelingen, opleidingen en workshops op enigerlei manier opnames te maken (audio, video, foto).

Artikel 8. Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. LaLoba.nl kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. LaLoba.nl zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij LaLoba.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die LaLoba.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9. Vorderingen

 1. De vorderingen van LaLoba.nl op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan LaLoba.nl ter kennis gekomen omstandigheden LaLoba.nl goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of
 • indien LaLoba.nl de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is of
 • indien aan de Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surséance van betaling wordt verleend of
 • indien t.a.v. Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of
 • indien zijn onderneming wordt geliquideerd of
 • beëindiging anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 • In de genoemde gevallen is LaLoba.nl bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LaLoba.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 1. Als Opdrachtgever constateert dat Ondernemer in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient Opdrachtgever dit onverwijld aan Ondernemer kenbaar te maken.
 2. Indien een klacht – naar de mening van LaLoba.nl – gegrond is, zal LaLoba.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal LaLoba.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 4. Ondernemer accepteert daarnaast alleen klachten die uiterlijk binnen 8 dagen aan Ondernemer schriftelijk gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Hierna is de termijn verlopen en komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of schadeloosstelling.
 5. Opdrachtgever komt geen recht tot klacht toe indien de tekortkoming is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen (artikel 4 ‘Uitvoering van de Overeenkomst’).
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van Ondernemer en de door Ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11. Honorarium

 1. Voor offertes en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Het vaste honorarium is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LaLoba.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, terug te vinden op de pagina Tarieven op www.LaLoba.nl.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 5. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht op basis van totale projectsom gedeeld door doorlooptijd. Aan het eind van de contractsduur vindt de afrekening plaats op basis van de werkelijk bestede tijd.
 6. LaLoba.nl behoudt zich het recht voor om per kwartaal werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
 7. LaLoba.nl is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door LaLoba.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in de vorige volzin, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die volzin bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van LaLoba.nl genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.
 8. Indien met Opdrachtgever een separate vergoeding voor reistijd en reiskosten is overeengekomen dan worden deze aan het eind van het project of, bij Overeenkomst en met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand, maandelijks, op basis van nacalculatie, in rekening gebracht.

Artikel 12. Betaling en Incassokosten

 1. Voor individuele behandelingen gelden de leden 2 t/m 4 van dit artikel. Voor offertes en Overeenkomsten gelden de leden 5 t/m 7 van dit artikel.
 2. Betaling dient bij voorkeur gepast en contant te geschieden op het moment van de behandeling bij Ondernemer.
 3. Mocht de betaling niet gepast en contant ten tijde van de behandeling mogelijk zijn, dan dient betaling binnen 24 uur binnen te zijn op de rekening van Ondernemer (eventueel ter plekke met de bankieren-app).
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een behandeling, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, op de door LaLoba.nl aangegeven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Betalingen dienen plaats te vinden vrij en zonder kosten voor LaLoba.nl, zonder verrekening, inhouding of opschorting. Eventuele reclames tegen de declaratie, die binnen die maand dienen te worden ingediend, schorten de verplichting tot betaling niet op.
 6. Na het verstrijken van 14 dagen na de declaratiedatum is de Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is dan per maand de wettelijke rente verschuldigd.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.
 8. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van dat wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ondernemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot dat wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Ondernemer voor door Opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 4. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ondernemer toerekenbaar is of te wijten is aan overmacht (artikel 15 ‘Overmacht’).
 7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Ondernemer schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt (zie ook artikel 8 en artikel 9).

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LaLoba.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LaLoba.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. LaLoba.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LaLoba.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ondernemer kan gedurende de periode van overmacht de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien LaLoba.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

 1. De daartoe bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen LaLoba.nl en de Opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd het recht van LaLoba.nl zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen LaLoba.nl en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Nieuwegein, versie 1 juni 2019

Reacties zijn gesloten.