Ethische gedragscode

Algemeen

Het doel van de Ethische gedragscode is de professionaliteit van de (lichaamsgerichte) coach te beschrijven en als leidraad te laten zijn voor het professioneel functioneren. Het belangrijkste doel voor de (lichaamsgerichte) coach is het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee gewerkt wordt. De (lichaamsgerichte) coach van LaLoba.nl verklaart uitdrukkelijk zich te houden aan deze EGC. In geval van klachten kan een opdrachtgever schriftelijk contact opnemen met LaLoba.nl en wordt conform de Wkkgz de klachtenprocedure in gang gezet.

Definities

Lichaamsgerichte coach iemand die de op de website beschreven sessie toepast; hier de practitioner van LaLoba.nl
Bezoeker iemand die de sessie ondergaat
Behandelen het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk zeer zachte manuele en communicatieve vaardigheden en technieken om een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen, doelen te laten bereiken.
PPT e/o IEMT sessie het proces van behandelen en behandeld worden op basis van een overeenkomst.

Uitgangspunten (waar hij staat kan ook zij worden gelezen)

LaLoba.nl gaat ervan uit dat:

 1. de bezoeker uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is, zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan, en op basis van eigen afwegingen kan beslissen wat hij wél of niet wil. Daarom is de bezoeker ook zélf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. Er wordt altijd aangegeven dat een sessie géén vervanging van reguliere diagnose en behandeling is. Ook wordt er altijd geadviseerd bij twijfel éérst een arts te raadplegen.
 2. de bezoeker en de practitioner elkaar volkomen gelijkwaardig zijn.
 3. tijdens de sessie de doelen, middelen en keuzen van de bezoeker prioriteit hebben boven die van de practitioner.
 4. de Algemene voorwaarden voor de levering van diensten van LaLoba.nl gelden voor elke sessie.

De practitioner leeft de volgende gedragsregels na:

Respect

 1. Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
 2. Hij laat zijn bezoeker de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 3. Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de bezoeker.
 4. Als er sprake is van een externe opdrachtgever, zal hij vóór aanvang van de behandeling zich ervan gewissen, dat zowel de opdrachtgever als de bezoeker over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de sessie. Alleen als overeenstemming bestaat over het doel en de opzet van de sessie kan de sessie plaatsvinden. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht zal de practitioner nieuwe afspraken maken.
 5. Hij gaat gedurende een sessie geen seksuele of andere intieme relatie met een bezoeker aan.

Integriteit

 1. Hij is eerlijk en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
 2. Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Hij laat zich niet in diskrediet brengen.
 3. Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties. Hoewel hij zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij zich nergens op de voorgrond en blijft hij bescheiden.
 4. In situaties waarin hij met de bezoeker of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open.
 5. Hij gaat tactvol en beschaafd met mensen om en past zich in redelijkheid aan wanneer dat nodig is aan de omstandigheden of aan gewoonten en gebruiken van de bezoeker, zonder zijn persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
 6. Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de bezoeker die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de bezoeker van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
 7. Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de bezoeker afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de bezoeker of relaties van de bezoeker te benadelen.

Verantwoordelijkheid

 1. Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de bezoeker en mogelijk ook op derden.
 2. Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beiden overschrijdt.
 3. Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als practitioner.
 4. Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
 5. Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een bezoeker.
 6. Hij onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem wordt ingesteld.

Professionaliteit

 1. Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens èn als practitioner ontwikkelt, om optimaal te functioneren.
 2. Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op het gebied van lichaamsgerichte coaching.
 3. Hij informeert desgevraagd welke stijl hij gebruikt bij sessie.
 4. Hij maakt onderscheid tussen de diverse relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de relatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.

Reacties zijn gesloten.